Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky zásielkového predaja tovaru

„Tieto obchodné podmienky sa riadia legislatívou Slovenskej republiky“.

Spoločnosť Eko-sense cosmetics s.r.o. so sídlom Magurská 3063/9, 058 01 Poprad, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove oddiele: Sro. vložke číslo: 22633/P, IČO: 45 414 866 IČDPH: SK2022984348.

v súlade s ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priesorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vydáva tieto

Všeobecné podmienky zásielkového predaja tovaru

upravujúce vzťahy medzi Spoločnosť Eko-sense cosmetics s.r.o. Poprad ako Predávajúcim a Spotrebiteľmi (Kupujúcimi) pri zásielkovom predaji Tovaru (ďalej len Podmienky).

1. SPOTREBITEĽ, KUPUJÚCI

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá súhlasí s tým, že obchodný vzťah medzi ňou a Predávajúcim sa bude riadiť týmito Všeobecnými podmienkami zásielkového predaja tovaru, tovar uvedený v Ponuke tovarov, kupuje a ten jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá Tovar uvedený v Ponuke tovarov, kupuje pre výkon jej podnikateľskej činnosti. Vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a časťami 3., 4., 6., 7., 9., 10., 11., 12. týchto Všeobecných podmienok zásielkového predaja tovaru.

2. TOVAR

Tovarom sú kozmetické výrobky uvedené s názvom a objednávkovým číslom v ponuke na internetovom portáli Predávajúceho ww.henima.sk.

3. CENA

3.1. Ceny tovarov platné v čase uzatvárania kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom sú uvedené na internetovom portáli Predávajúceho www.henima.sk. Ceny sú uvedené v EUR a to vrátane DPH.

3.2. K cene tovarov uvedenej na internetovom portáli Predávajúceho www.henima.sk Predávajúci účtuje Spotrebiteľovi náklady na dopravu, ktorých výška, podľa Spotrebiteľom požadovaného spôsobu dopravy, lehoty dodania a spôsobu úhrady ceny za dodaný tovar, je

Spôsob doručeniaDo 49€Nad 49€
Kuriér DPD3,50 €0,- €
Zásielkovňa2,20 €0,- €
Osobný odber0,- €0,- €
Spôsob platbyCena
Dobierka1,40 €
Bankový prevod0,- €
Online platba kartou0,- €
Hotovosť alebo kartou pri osobnom odbere0,- €

Objednávky na dobierku prijaté do 12:00 hod sú spracované a expedované v ten istý deň. V prípade prijatých objednávok na dobierku medzi 12:00 – 14.00 hod urobíme maximum, aby sme zásielku spracovali a expedovali v daný deň, avšak bez garancie. Objednávky prijaté po 14:00 hod sú spracované a expedované až nasledujúci pracovný deň.

3.3. Iné doplatky k cene môže Predávajúci účtovať len ak sa na nich dohodne so Spotrebiteľom.

3.4. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.


4. UZATVÁRANIE ZMLUVY

4.1. Ponuka tovarov a ich ceny uvedené na stránkach Predávajúceho www.henima.sk je návrhom Predávajúceho na uzavretie kúpnej zmluvy so Spotrebiteľom.

4.2. Vyplnením objednávky a jej zaslaním Predávajúcemu Spotrebiteľ uzatvára s Predávajúcim kúpnu zmluvu za podmienok v týchto Podmienkach uvedených na tovary Spotrebiteľom objednané; Spotrebiteľ sa zaväzuje objednané tovary prevziať a zaplatiť za ne dohodnutú kúpnu cenu.

4.3. Bez vyplnenia údajov o Spotrebiteľovi, ktoré sú v objednávke uvedené ako povinné, nebude možné kúpnu zmluvu medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom uzavrieť; nepovinné údaje slúžia pre uľahčenie komunikácie Predávajúceho so Spotrebiteľom, a preto Predávajúci prosí Spotrebiteľa uviesť aj tieto údaje.

4.4. Spotrebiteľ tovary uvedené na internetovom portáli Predávajúceho www.henima.sk objedná zadaním množstva a druhu tovarov podľa pokynov uvedených na stránke Predávajúceho; cena objednaných tovarov bude v priebehu vypĺňania objednávky priebežne aktualizovaná – po ukončení objednávania a určenia Spotrebiteľom zvoleného spôsobu platby bude Spotrebiteľovi oznámená cena objednaných tovarov a výška expedičných nákladov tovarov a konečná cena.

4.5. Po ukončení výberu tovarov Spotrebiteľ určí spôsob zaplatenia ceny za objednané tovary a zadá pokyn na odoslanie objednávky Predávajúcemu.

Prijatie objednávky Predávajúci potvrdí Spotrebiteľovi zaslaním akceptácie objednávky na Spotrebiteľom uvedenú e-mailovú adresu.

4.6. V záujme zjednodušenia a urýchlenia vyplňovania objednávok pri opakovaných nákupoch tovarov a zrýchlenia komunikácie medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom je možné, aby sa Spotrebiteľ, vyplnením príslušného formulára zaregistroval ako zákazník Predávajúceho.

4.7. Pri opakovanej objednávke, budú údaje potrebné pre vyplnenie objednávky vyplnené automaticky tak, ako sú uvedené v registračnom formulári. Spotrebiteľ ich môže zmeniť ručným prepísaním príslušného políčka v objednávkovom formulári (v registračnom formulári); táto zmena je platná len pre aktuálnu objednávku – pri budúcich objednávkach budú opäť uvádzané údaje tak, ako sú Spotrebiteľom uvedené v registračnom formulári.

4.8. Trvalé zmeny údajov v registračnom formulári urobí Spotrebiteľ prepísaním príslušného políčka v registračnom formulári – po potvrdení zmien budú vykonané zmeny trvalo uložené v registračnom formulári Spotrebiteľa.

4.9. Predávajúci prehlasuje, že všetky údaje uvedené v registračnom formulári i objednávke Spotrebiteľa sú dôverné, budú Predávajúcim použité len pre uzatváranie kúpnych zmlúv na predaj tovarov a realizáciu týmito zmluvami uzavretých obchodov. Tretím osobám budú osobné údaje Spotrebiteľa sprístupnené len v rozsahu nevyhnutnom pre doručenie zásielky, prípadne realizáciu platby v prospech Spotrebiteľa, a to: IN TIME, s.r.o., Slovenská pošta, a.s., Slovak Parcel Service, s.r.o., Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., Balíkobot, s.r.o.

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PRED JEJ SPLNENÍM - ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

5.1. Spotrebiteľ môže ním zaslanú a Predávajúcim akceptovanú objednávku zrušiť e-mailovým oznámením adresovaným Predávajúcemu iba v prípade, ak tovar nebol Predávajúcim už odovzdaný na prepravu kuriérnej službe alebo inému dopravcovi.

V prípade platného zrušenia objednávky Spotrebiteľom zaplateného tovaru, Predávajúci obratom vráti sumu zaplatenú Spotrebiteľom spôsobom so Spotrebiteľom dohodnutým a ak nie je dohodnutý iný spôsob vrátenia platby Spotrebiteľovi, poukázaním zaplatenej sumy na bankový účet oznámený Spotrebiteľom.

5.2. Po prevzatí Spotrebiteľom objednaného tovaru kuriérnou službou nemôže Spotrebiteľ objednávku zrušiť, môže však od uzavretej zmluvy odstúpiť postupom uvedeným v časti 8.

6. Spôsob PLATBY

6.1. Spôsob úhrady ceny objednaných tovarov je predmetom dohody medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom. Spotrebiteľ zvolí možnosť platby za objednaný tovar:

- bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho alebo

- zaplatením doručovateľovi pri prevzatí zásielky (dobierka)

- v hotovosti pri osobnom odbere v prevádzke Predávajúceho: Magurská 3063/9, 058 01 Poprad.

6.2. Predávajúci súhlasí so spôsobom platby určeným Spotrebiteľom, okrem prípadov ak Spotrebiteľ v minulosti:

- neprevzal tovar zaslaný mu na dobierku, čím Predávajúcemu vznikli zbytočné náklady na dopravu,

- nesplnil povinnosti stanovené mu bodom 8.3.1. týchto podmienok.

V takom prípade Predávajúci uzavrie zmluvu so Spotrebiteľom len, ak bude dohodnutá platba vopred bankovým prevodom.

7. DODANIE TOVARU

7.1. Dodaním tovaru je moment prevzatia zaslaného tovaru Spotrebiteľom od dopravcu – kuriérnej služby. Vlastníctvo k objednanému tovaru prechádza na Spotrebiteľa zaplatením ceny tovaru.

7.2. Predávajúci odovzdá dopravcovi tovary kontrahované Spotrebiteľom, ktorých cenu zaplatí Spotrebiteľ do rúk dopravcu – kuriérnej služby (dobierka) najneskôr v nasledujúci pracovný deň po doručení objednávky Predávajúcemu; tovary kontrahované Spotrebiteľom, ktorých cenu zaplatí Spotrebiteľ prevodom na bankový účet Predávajúceho odovzdá Predávajúci kuriérnej službe najneskôr v nasledujúci pracovný deň po pripísaní platby na bankový účet Predávajúceho, alebo pripravený v sídle Predávajúceho: Magurská 3063/9, 058 01 Poprad, na osobný odber podľa toho, aký spôsob doručenia si Kupujúci vo svojej objednávke zvolil. Kupujúci je vopred informovaný o termíne dodania objednávky prostredníctvom elektronickej pošty.

7.3. V prípade, ak Spotrebiteľom objednaný tovar, alebo jeho časť nemôže Predávajúci dodať včas, dohodne so Spotrebiteľom spôsob riešenia:

- tovar bude dodaný v náhradnej lehote dohodnutej so Spotrebiteľom, alebo

- v rozsahu tovaru, v ktorom nemôže Predávajúci tovar dodať, bude zrušená zmluva medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom a Spotrebiteľovi bude vrátená ním zaplatená cena nedodaného tovaru a náklady expedície, prípadne ich časť.

7.4. Predávajúci zasiela zásielku na adresu udanú Spotrebiteľom prostredníctvom kuriérskej služby alebo prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. Zasielanie na dodaciu adresu P.O.BOX nie je možné.

Odovzdanie zásielky dopravcovi oznámi Predávajúci Spotrebiteľovi e-mailovou notifikáciou. Zásielky doručované kuriérnou službou Slovenskej pošty a.s. sú doručené spravidla do 2 pracovných dní od odoslania, zásielky doručované kuriérnou službou UPS sú doručené do 24 hodín od odoslania zásielky – podmienky viď. bod 3.2.

7.5. Nebezpečenstvo vzniku škody na zásielke, náhodné poškodenie, či stratu zásielky prechádza na Spotrebiteľa okamihom dodania tovaru - prevzatím zásielky od kuriérnej služby alebo iného dopravcu.

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - VRÁTENIE TOVARU

8.1. Spotrebiteľ je oprávnený i bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa dodania mu tovaru.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú aj v prípade, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty. Márnym uplynutím 14-dňovej lehoty právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy zaniká.

8.2. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal (prípadne vonkajšia priesvitná ochranná fólia alebo ochranná zelená známka ) bol po dodaní tovaru Spotrebiteľovi porušený. Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, tovar nesmie byť použitý a tovar nesmie byť poškodený.

8.2.1. Neprevzatie Spotrebiteľom zaplatenej zásielky od kuriérnej služby bez zaslania písomného odstúpenia od zmluvy podľa bodu 8.3. nie je odstúpením od zmluvy a objednaný tovar bude Predávajúcim opätovne zaslaný Spotrebiteľovi.

8.2.2. Ak Spotrebiteľ nepreberie od kuriérnej služby, a to ani v lehote určenej mu kuriérnou službou, tovar zaslaný mu na dobierku, za deň jednostranného odstúpenia od zmluvy Spotrebiteľom sa považuje deň vrátenia zásielky Predávajúcemu, ibaže by Spotrebiteľ v písomnom odstúpení od zmluvy podľa bodu 8.3. zaslanom predávajúcemu uviedol iný dátum. Predávajúci môže od spotrebiteľa vymáhať náhradu nákladov na spätné doručenie Spotrebiteľom neprevzatej dobierkovej zásielky.

8.3. Odstúpenie od zmluvy musí Spotrebiteľ zaslať:

- písomne – na adresu Predávajúceho – Eko-sense cosmetics s.r.o., Magurská 3063/9, 058 01 Poprad alebo

- e-mailom – na adresu: info@henima.sk.

Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať číslo objednávky, číslo faktúry, špecifikáciu tovaru (názov a objednávkové číslo) a počet kusov ktorého sa odstúpenie týka a musí byť Predávajúcemu doručené najneskôr v posledný deň lehoty. V prípade, že Spotrebiteľ požaduje vrátiť ním zaplatenú cenu tovaru na účet vedený v banke, uvedie v odstúpení od zmluvy bankové spojenie – názov banky, IBAN a BIC kód, na ktorý Predávajúci Spotrebiteľovi vráti ním zaplatenú cenu tovaru.

8.3.1. V prípade, ak čiastočným odstúpením od zmluvy prestane Spotrebiteľ spĺňať podmienky uvedené na stránke www.henima.sk pre bezplatné dodanie tovarov alebo pre poskytnutie darčeka alebo inej bezodplatnej služby či plnenia, je povinný poskytnuté mu bezplatné plnenie spolu s tovarom vrátiť Predávajúcemu a na výzvu Predávajúceho zaplatiť dopravné v stanovenej výške.

8.3.2. Formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí prílohu č. 1 týchto Podmienok.

8.4. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť Predávajúcemu na adresu Eko-sense cosmetics s.r.o., Magurská 3063/9, 058 01 Poprad prevzaté tovary kuriérnou službou alebo doporučenou zásielkou na adresu Predávajúceho, ak sa Predávajúci so Spotrebiteľom nedohodnú inak. Tovar musí byť vrátený v neporušenom stave, v originálnom, neporušenom obale spolu so všetkými listinnými dokladmi a prílohami, ktoré Spotrebiteľ od Predávajúceho obdržal. Za škody, ktoré vzniknú použitím nevhodného obalu na zaslanie Spotrebiteľom vrátených tovarov, Predávajúci nezodpovedá a neodškodňuje ich.

8.5. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby pred tým, ako je Predávajúcemu tovar doručený.

8.6. Predávajúci vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, nie však skôr než Spotrebiteľ splní svoju povinnosť podľa bodu 8.5. všetky platby, ktoré od neho prijal na základe oznámenia odstúpenia od zmluvy bez nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

Ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu znáša Spotrebiteľ.

9. ZÁRUČNÁ DOBA TOVAROV

Záručná doba produktov je uvedená na obale tovaru, inak je 2 roky od prevzatia zásielky. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym skladovaním tovarov, a to aj pred prvým otvorením tovaru.

10. REKLAMÁCIE

10.1. Tovar dodávaný Predávajúcim je vyrobený bez použitia živočíšnych výťažkov, ropných derivátov a silikónov. Rastlinné látky pochádzajú prevažne z kontrolovaného, organického pestovania rastlín. Používajú sa iba vysoko kvalitné suroviny, hodnotné, za studena lisované rastlinné oleje, éterické oleje, bylinné extrakty, aktívne ingrediencie z mora a prvotriedne vitamíny.

Prezachovanie vlastností tovarov a dosiahnutie čo najlepšieho efektu pri ich používaní je preto nevyhnutné, aby Spotrebiteľ:

- venoval pozornosť doporučeniam výrobcov / Predávajúceho o vhodnosti daného výrobku pre použitie zamýšľané Spotrebiteľom,

- dodržiaval výrobcom doporučený spôsob skladovania a aplikácie tovarov,

- použil zakúpený tovar čo možno najskôr po jeho zakúpení, aby si Spotrebiteľ nevytváral zásoby tovarov – kozmetické produkty vzhľadom na svoj prírodný charakter časom, a to i vtedy ak nebudú vykazovať kvalitatívne vady, môžu strácať charakteristické vlastnosti,

- aplikoval a používal tovary striktne dodržujúc pokyny výrobcu.

10.2. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote.

10.3. Spotrebiteľ je povinný prehliadnuť zásielku tovaru pri jej preberaní od dopravnej služby, skontrolovať, či vonkajší obal zásielky a lepiaca páska nie sú poškodené (Predávajúci na prelepenie zásielky používa bielu firemnú lepiacu pásku s logom obchodnej značky – nahradenie hoc i čiastočné tejto pečatnej lepiacej pásky inou svedčí o možnom neoprávnenom zásahu do obsahu zásielky a je preto nutné obsah zásielky skontrolovať). Ak Spotrebiteľ zistí poškodenie obalu zásielky, je Spotrebiteľ povinný skontrolovať stav tovarov a v prípade ich poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti pracovníka dopravnej služby, prípadne zásielku od dopravnej služby neprevziať. Zodpovednosť za poškodenie zásielky v priebehu prepravy znáša dopravná služba. Reklamovať poškodenie zásielky u dopravnej služby – spísať protokol o poškodení zásielky s doručujúcim zamestnancom dopravnej služby - je povinný Spotrebiteľ.

10.4. Spotrebiteľ je povinný o doručení poškodenej zásielky, prípadne o odmietnutí poškodenú zásielku prevziať bezodkladne informovať Predávajúceho tak, aby Predávajúci mohol včas uplatniť nároky na náhradu škody voči dopravnej službe. Je vhodné Predávajúceho informovať e-mailom na adrese: reklamacie@henima.sk, alebo v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do 17.00 hod. telefonicky na tel. číslach infolinky: +421 917 515 870.

10.5. V prípade, ak Spotrebiteľ nesplní povinnosti uvedené v bodoch 10.3. a 10.4. týchto Podmienok Predávajúci Spotrebiteľovi vzniknutú škodu nie je povinný uhradiť.

10.6. V prípade, ak Spotrebiteľovi nebudú ním objednané tovary doručené do 3 pracovných dní po lehote uvedenej v bode 3.2. je potrebné oznámiť to Predávajúcemu; je možné, že v priebehu dopravy došlo k strate zásielky a Predávajúci je v takom prípade povinný reklamovať nedoručenie zásielky Spotrebiteľovi u dopravnej služby a prípadne objednané tovary opätovne zaslať Spotrebiteľovi.

10.7. Ak Spotrebiteľ zistí, že tovar má vady, ktoré neboli zjavné pri prebratí zásielky, prípadne zásielka neobsahuje všetok Spotrebiteľom objednaný a zaplatený tovar, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 48 hodín po prevzatí zásielky, oznámiť na kontaktnú e-mailovú adresu Predávajúceho. Po márnom uplynutí tejto lehoty reklamácia Predávajúcim uznaná nebude. V prípade, ak vada tovaru (najmä krehkého) spočíva v jeho poškodení, Spotrebiteľ spolu s reklamáciou zašle Predávajúcemu dokumentáciu osvedčujúcu jeho tvrdenia uvedené v reklamácii – fotodokumentáciu, prípadne videozáznam poškodeného tovaru.

10.8. Vady kvality tovaru je Spotrebiteľ povinný reklamovať bezodkladne po ich zistení, a to:

- elektronickým podaním na e-mailovú adresu reklamacie@henima.sk,

- písomným podaním zaslaným doporučene na adresu Predávajúceho - Eko-sense cosmetics s.r.o., Magurská 3063/9, 058 01 Poprad,

- osobne v sídle Predávajúceho, v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 16.00 hod.

10.9. V reklamácii Spotrebiteľ uvedie číslo objednávky, ktorou bol tovar Spotrebiteľom objednaný, popíše ako sa vada prejavuje a uvedie požadovaný spôsob riešenia reklamácie.

Predávajúci reklamáciu Spotrebiteľa neuzná v prípade, ak zmena kvality tovaru bola spôsobená nedodržaním odporúčaní výrobcu alebo Predávajúceho uvedených v bode 10.1.

10.10. Predávajúci je povinný do 2 pracovných dní oznámiť Spotrebiteľovi prijatie reklamácie a ďalší postup Predávajúceho pri jej vybavovaní; pre posúdenie oprávnenosti reklamácie kvalitatívnej vady tovaru je spravidla potrebné reklamovaný tovar zaslať Predávajúcemu. Na výzvu Predávajúceho je Spotrebiteľ povinný zaslať mu reklamovaný tovar na posúdenie; vrátený tovar musí byť zaslaný späť vhodne zabalený v obale chrániacom ho pred poškodením počas dopravy a musí byť zaslaný doporučene.

10.11. Spotrebiteľ môže požadovať od Predávajúceho, aby jeho reklamáciu v prípade jej opodstatnenosti vybavil:

- zaslaním nového bezchybného výrobku alebo

- zrušením kúpnej zmluvy a vrátením Spotrebiteľom zaplatenej ceny výrobku.

V prípade, že Spotrebiteľ požaduje vrátiť zaplatenú kúpnu cenu na účet vedený v banke, Spotrebiteľ uvedie bankové spojenie – názov banky, IBAN a BIC, na ktorý Predávajúci Spotrebiteľovi vráti ním zaplatenú cenu reklamovaného tovaru.

10.12. Predávajúci, bez odborného posúdenia výrobcu, môže reklamáciu kvality tovaru uznať len v prípade, ak tovar vykazuje vady, ktoré sú zrejmé už pri bežnom senzorickom posúdení Predávajúcim; ostatné kvalitatívne reklamácie tovaru si vyžadujú odborné posúdenie výrobcom, ktorý rozhodne spôsobom záväzným pre Predávajúceho o uznaní alebo zamietnutí reklamácie.

Výsledok odborného posúdenia reklamovaného tovaru spolu s rozhodnutím o spôsobe vybavenia reklamácie oznámi Predávajúci Spotrebiteľovi najneskôr do 2 pracovných dní od obdŕžania výsledku odborného posúdenia.

10.13. Predávajúci vybaví reklamáciu do 30 dní od jej doručenia. V prípade, ak sa tak nestane má Spotrebiteľ právo požadovať zaslanie nového bezchybného výrobku alebo zrušenie kúpnej zmluvy a vrátenie Spotrebiteľom zaplatenej ceny výrobku.

10.14. Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na túto žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania má spotrebiteľ právo podať postupom upraveným zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v platnom znení, návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov - Slovenskej obchodnej inšpekcii, Prievozská 1325/32, 821 05 Bratislava – Ružinov. Podmienky a postup pre alternatívne riešenie sporu a vzor návrhu je uvedený na stránke www.soi.sk, v priečinku alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov.

10.15. Podľa zákona č.102/2014 Z.z. ako zákazník, máte nárok na vrátenie tovaru do 14 pracovných dní od obdržania tovaru, bez toho aby ste uviedli dôvod, prečo daný tovar chcete vrátiť alebo vymeniť. Tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený a v neposkodenom obale.

11. PLATNOSŤ VŠEOBECNÝCH PODMIENOK

11.1. Všeobecné podmienky zásielkového predaja tovaru Eko-sense cosmetics s.r.o. boli vydané v súlade s platnými právnymi predpismi upravujúcimi zásielkový predaj, a preto po zmene týchto predpisov budú zmenené aj tieto Podmienky; v prípade, ak by sa niektoré z ustanovení Podmienok dostanú do rozporu s platnou právnou úpravou, bude sa Predávajúci riadiť platnou právnou úpravou a to i pred zmenou týchto Podmienok.

11.2. Predávajúci môže Všeobecné podmienky zásielkového predaja jednostranne meniť, ak sú na to dôvody; vzťah so Spotrebiteľom s ktorým má Predávajúci uzavretú zmluvu sa takto zmenenými Podmienkami bude riadiť len ak s tým Spotrebiteľ vysloví súhlas.

12. BEZBEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

12.1. Zaobchádzanie s osobnými údajmi sa riadi Zákonom č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR. Spotrebiteľ, ak je fyzickou osobou, vyplnením registračného formulára a objednávky tovaru vyslovuje svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov na účel uzavretia zmluvy s Predávajúcim a realizáciu uzavretej zmluvy. Rozsah osobných údajov: titul, meno a priezvisko, poštová resp. doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo. Doba platnosti súhlasu: v súlade s osobitnými zákonmi vymedzujúcimi účel spracovania a zákonmi o účtovníctve a archívnictve.

12.2. V prípade, ak si Spotrebiteľ praje a dá súhlas odkliknutím príslušnej ponuky na stránke e-shopu, budú jeho údaje použité aj na marketingové účely. Tento súhlas môže Spotrebiteľ kedykoľvek písomne odvolať - tým platnosť súhlasu ukončí a údaje na marketingové účely budú do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zlikvidované. Rozsah osobných údajov: titul, meno a priezvisko, poštová resp. doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

12.3. Predávajúci prehlasuje, že osobné údaje Spotrebiteľov sú plne zabezpečené proti zneužitiu a budú použité len pre účel a v rozsahu na aký dal Spotrebiteľ súhlas. Osobné údaje Spotrebiteľov budú spracovávané a archivované podľa platných zákonov SR.

13. KONTROLNÝ ORGÁN

Činnosť poskytovateľa služieb tohto portálu podlieha dohľadu a kontrole:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6

080 01 Prešov

Tel.: 051/7721597

Fax: 051/7721596